Notícies

Recollida d'abonaments, temporada 2012/2013

Barcelona, a 30 de maig de 2012

Benvolgut  soci (a):

El passat 3 de maig en el Cercle del Liceu va tenir lloc la Junta General Ordinària de la nostra Societat. Tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats per unanimitat i es va fitxar el pagament de la quota anual de 126 euros per localitat per atendre les despeses socials. També es va aprovar una derrama extraordinària de 12,59 euros per localitat per a cobrir el dèficit dels comptes del 2011.

Com saben es aquesta una obligació que tenen els socis per contribuir al manteniment de la Societat les despeses e ingressos queden degudament reflectits en la Memòria que van rebre i que com hem dit va ser aprovada en la ultima Assemblea General.

Cada soci ha de multiplicar els 126 euros pel numero de butaques de les quals sigui titular. En el cas de les llotges cal multiplicar aquesta quantitat unitària pel numero de cadires que contingui la llotja. En el cas de la derrama extraordinària es calcula de la mateixa forma 12,59 euros es el preu unitari i es te que multiplicar per el numero de localitats de les que son titulars.

Poden efectuar el pagament a través d’un taló nominatiu a aquesta Secretaria (Sant Pau, 1 Bis) i en cas de voler domiciliar el pagament de la mateixa poden indicar-nos el numero de compte en que vulguin domiciliar-la.

Els informem que tenim a la seva disposició les localitats corresponents als abonaments reservats per vostè de la temporada 2012-2013. Poden vindre  a recollir-los a partir del 1 de juny fins al 29 de juny.

L’horari de recollida es de : 9 a 14 h (de dilluns a divendres)
                                                  16 a 18 h (de dilluns a dijous)


Restem a la disposició per qualsevol dubte que se li plantegi en relació amb aquest assumpte i sense un altre particular rebi una cordial salutació.


LA JUNTA DE GOVERN