Notícies

CARTA QUOTA

Barcelona, 17 de desembre de 2012Distingit soci/a:


Com a vostès saben des de la inauguració del Liceu, la quota anual que en la seva condició de socis han de pagar a la nostra associació és satisfeta per vostès al llarg dels mesos de juny i juliol, una vegada aprovada la mateixa per l'Assemblea General que normalment celebrem des de fa molts anys a mitjan mes de maig.

Aquest fet comporta per la Societat del Gran Teatre del Liceu, el problema que suposa no ingressar les quotes a principis de l'any natural i haver de passar uns mesos amb un dèficit de tresoreria que dificulta la materialització dels nostres pagaments corrents havent de retardar bona part dels mateixos al segon semestre de l'any amb la mala imatge que es pot derivar per la nostra Societat per aquesta forma de procedir.

És per això que en l'última Assemblea General celebrada el 3 de Maig del 2.012, va ser tractat aquest assumpte i finalment la Junta de Govern fent ús de les atribucions que li confereixen els Estatuts ha decidit adoptar el següent acord per creure que és el mes convenient per a la bona marxa de la Societat del Gran Teatre del Liceu i per tant per als nostres socis.

A partir de l'any 2.013 les quotes les aprova la Junta de Govern sempre que es prengui com a referència la quota de l'any anterior incrementada únicament en l'IPC i en l'improbable cas que les mateixes hagin d'incrementar-se en una quantitat addicional per atendre qualsevol tipus d'imprevist, aquest augment solament pot ser aprovat o desestimat pels socis assistents a l'Assemblea General.
Els rebuts de les quotes socials seran passats al cobrament una vegada conegut l'IPC anual és a dir a partir del 15 de gener de cada any.

Creiem que aquesta mesura no afectés a les seves economies particulars doncs simplement avancem uns mesos el pagament de la quota i els repetim que per a la Societat representarà un gran alleujament comptar amb els diners pressupostats per sufragar les despeses anuals des del principi de l'exercici pel que els demanem la seva màxima col•laboració amb aquest tema.

Sense un altre particular rebin una afectuosa salutació


LA JUNTA DE GOVERN