Notícies

ARXIU DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Els comuniquem que el dilluns 15 d'abril es va traslladar a la U.A.B. part del material del nostre arxiu per iniciar els treballs de digitalització.


L’ARXIU DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU


1.- Antecedents:

Des de la seva fundació, la nostra Societat va seguir un mètode sistemàtic, consistent en documentar els aspectes més rellevants de la vida i activitat de la mateixa, en tots els seus àmbits, guardant i conservant els suports en què es reflexaven. Aquesta labor,- que hem d’agraïr a tots els membres de les  Juntes, empresaris i empleats que històricament ha tingut la Societat -, va donar lloc a la generació de l’ARXIU, el nostre arxiu, que comprèn desde els anys de 1.840 fins al 1.980, aproximadament, i que constitueix el conjunt orgànic de documents i altres elements, - com plaques fotogràfiques, partitures, plànols, cartells, insígnies, pintures, aquarel.les, etc…- que la Societat ha produït en l’exercici de les seves activitats.

L’ARXIU és propietat de la nostra Societat, no va ésser objecte de cessió en els pactes  signats amb el Consorci amb posterioritat a l’incendi de 1.994, del qual es va salvar en la seva integritat amb la intercessió d’ Euterpe i la mà decidida de la Montse Figueras.

Després de l’incendi, el contingut va ésser trasl.ladat en diversos contenidors a un establiment especialitzat en la custòdia i dipòsit de documents, vetllant i atenent anualment la Societat les despeses que això representa.

A partir de l’any 2006 es va iniciar un treball d’avaluació de l’Arxiu, per a determinar completament el seu contingut i l’estat de conservació, així com realitzar una proposta d’actuació.
Des del 2006 al 2011, s’han realitzat actuacions anuals constants de restauració i consolidació de certs elements de l’arxiu ( aquarel.les d’escenografies, plànols, llibres i plaques fotogràfiques bàsicament ) per a garantir la conservació i bon estat dels mateixos.

Una vegada conegut el contingut i l’estat, es vàren desprendre unes primeres conclusions: a) Tenim un arxiu íntegre i continuat desde la fundació del Teatre fins al 1.980.
b) És l’arxiu d’òpera més importat de l’Estat.
c) Amb aquestes característiques hi ha molt pocs arxius en tot
Europa ( probablement només els del Teatre San Carlo de Nàpols  - el més antic d’Europa -, el de l’Scala de Milà i el Covent Garden de Londres ).

Davant d’aquesta realitat, calia actuar per a garantir no només la conservació, sino per a conèixer tot el contingut del mateix, estudiar-lo i conservar-lo en suport no només físic sino també digital, donat que lamentablement hem patit l’experència del que pot passar amb un suport físic davant les forces de la naturalesa, en especial el foc i l’aigua, a banda de poder manipular i processar – amb el suport digital- tota la informació continguda dins de llibres, lligalls i partitures, la majoria escrits a mà. Per això, i després de molts contactes, recerques i reunions, es va arribar a un Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona ( U.A.B.) per a realitzar conjuntament tot el treball abans descrit, i que com tots els nostres socis coneixen, es va signar a principis de l’any 2.011.

2.- Contingut de l’Arxiu:

Només a títol descriptiu, perque tots Vostès tinguin una idea formada del que conté l’Arxiu, hi ha més de 50.000 documents que ocupen uns 2.000.000 de fulls, entre Llibres d’actes, Memòries anuals, Diari del Conserge, Reglaments del Teatre, Escriptures del solar i de l’edifici, procediments judicials, estats de comptes, comprovants d’ingressos i pagaments, administració de les localitats i accions, correspondència de la Societat, documentació relativa als empresaris arrendataris del Teatre, documentació tècnica d’obres, reformes i de la primera reconstrucció del Teatre amb els seus corresponents plànols i fotografies, programes i cartells de l’activitat artística i social, escenografies, fotografies, plaques de vidre i partitures ( la majoria escrites a mà i algunes signades pels compositors ), a part d’alguns objectes i pintures.

No cal dir que ens trobem davant un conjunt únic, enorme i d’interès excepcional, en molts aspectes encara per descobrir, donat que fins que no es pugui catalogar i estudiar en profunditat no podrem saber exactament què conté, en especial en l’apartat de partitures, que ens pot donar agradables sorpreses en forma de peces úniques i inèdites.

3.- Programa d’Actuació:

Una vegada signat el Conveni per a la catalogació, digitalització i estudi de l’Arxiu entre la Societat i la U.A.B, es va constituïr una Comissió Tècnica multidisciplinar formada pels millors especialistes en cada matèria,  sota la direcció i coordinació del Sr. Francesc Cortès, director del Màster de Musicologia de la U.A.B. i professor de la mateixa, així com diferents professors de vàries àrees que convergeixen en el projecte – informàtica, biblioteconomia, arxivística, visió per computació -, la Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres i la Vice-rectora d’Investigació la U.A.B., el professor Bonaventura Bassegoda i tres membres de la Junta de la nostra Societat.

L’equip de treball es complementa a més per diversos components del Màster de Musicologia, del Centre de Visió per Computador i del Servei de Biblioteques de la U.A.B. – on es portaran a terme els treballs -, la col.laboració i entrega dels quals és inestimable i digne de reconeixement, a tots ells, i de forma molt especial als components de la Biblioteca d’Humanitats de la U.A.B. al Director del servei de Biblioteques Sr. Joan Gómez Escofet, que cedeixen part de l’espai, equips i persones de que disposen per a la realització dels treballs, sense obviar la fonamental aportació econòmica per part de la U.A.B. que això representa, i que debem a l’empenta i decisió de l’anterior Rectora i l’aleshores  Vice-Rector Sr. Bassegoda i a l’actual Rector Sr. Ferran Sancho,  i Vice-Rectora Sra. Pilar Dellunde, complementada per una petita aportació econòmica de la nostra Societat en el pressupost de l’exercici actual.

Durant el mes d’Abril de 2013 s’han iniciat els treballs, consistents en els llistats d’indexació i base de dades dels fons, digitalització per a preservació i consulta dels llibres d’actes, memòries, diari del Conserge, reglaments, documentació tècnica d’obres, il.lustracions, fotografies i escenografies, gravació en disc dur i generació de fitxers derivats.
Aquests treballs consisteixen en la primera fase del projecte. Les successives són les corresponents a programes, cartells, partitures, documentació administrativa i comptable i l’arxiu del teatre durant  la tràgica i absurda guerra civil 1936-1939 (que tenim íntegre ). Donat l’ingent volum de feina que això suposa, s’ha dividit el projecte en fases, i  també per a poder atendre el seu cost, ja que les Administracions sabem tots en quin estat financer es troben i no podent aportar-hi recursos – també motivat pel fet de tractar-se d’un arxiu de propietat privada, de la nostra Societat-. El treball conjunt entre la Societat i la U.A.B. és un paradigma i exemple de col.laboració per a la investigació, difusió i preservació del nostre arxiu, que tindrà un ressò i un abast general, internacional, per a tots els investigadors i amants del món de l’òpera i de la música, a més de ser un fidel reflex de la vida, la societat i la història d’una època propera i ampla – 1.840 a 1.980 – de la ciutat i els ciutadans i del país.

4.- Proposta de Micromecenatge:

Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, plantegem desde la Junta, i per al cofinançament dels treballs conjuntament amb la U.A.B., l’opció del micromecenatge desde els socis de la Societat, amb aportacions de 500, 1.000 o 2.000 € - o més elevades depenent de la voluntat de cadascú -, que seran reconegudes per la Societat amb l’entrega a cada soci col.laborador d’elements d’època del nostre Arxiu que es troben repetits i no son imprescindibles ni pel conjunt del fons ni per a la investigació ( programes originals, sèries de fotografies del Teatre editades a principis del S.XX per la Societat, etc…), amb el corresponent certificat d’aportació econòmica i d’autenticitat de la peça que s’entregui al soci col.laborador. Amb aquesta iniciativa s’espera assolir la xifra de 80.000 €, que és l’estimada per a la finalització dels treballs, a banda i a més de l’aportada per la U.A.B. que prové dels seus pressupostos i és apart de l’esmentada. Hem de recordar que l’arxiu és de propietat privada ( de la nostra Societat ), i som nosaltres qui en podem disposar, decidir i qui té el deure de mantenir-lo.

Tothom qui vulgui col.laborar, por contactar amb el Sr. President, amb el Vice-President, o amb la Sra. Montserrat Figueras, de la Societat, i serà un plaer per a tots nosaltres tractar-ho personalment cas per cas. El repte és absolutament motivador, es tracta de col.laborar en la investigació d’un fons documental i musical inèdit i únic, una situació que no es repetirà, ja que no hi ha cap arxiu d’òpera inèdit en tot el món !. En una altra escala, serà com haver col.laborat amb Lord Carnavon al finançament dels descobriments de Howard Carter que van culminar amb la troballa de la tomba inviolada de Tutankhamon, l’única que s’ha trobat íntegra i completa. En el món operístic, el nostre arxiu és això, i l’òpera és art. Citaré només i per acabar, el poema del poerta rus Alexandr Blok : “ Tots morim, però l’art roman “ / “ Todos morimos, pero el arte permanece”.